CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

03-11-2017 - 10:34

Bộ máy tổ chức của Haindeco

Cơ cấu tổ chức:

1. HĐQT:            
                              - Chủ tịch: Lê Đức Thắng

                                   Điện Thoại: 02393 855568
                                   Email: haindeco.ht@gmail.com
                              - P. Chủ tịch: Nguyễn Duy Phú
                                   Điện thoại: 02393 858619 (102)
                                   Email: 
duyphuhn@gmail.com

                              - Thành viên: Lê Thị Kim Hoa

                                   Điện thoại: 02393 858619 (102)

                                   Email: haindeco.hoaktt@gmail.com
2. Ban Giám đốc:     
                              - Giám đốc: Lê Đức Thắng
                                   Điện Thoại: 02393 855568
                                   Email: 
haindeco.ht@gmail.com
                              - Phó giám đốc: Nguyễn Duy Phú
                                   Điện thoại: 02393 858619 (102)
                                   Email: 
duyphuhn@gmail.com
                              - Phó giám đốc: Võ Anh Tuấn
                                   Điện thoại: 02393 858619 (108)
                                   Email: tuan
@haindecosaigon.com
3. Phòng hành chính:
                               - Quyền trưởng phòng : Hoàng Thị Đức
                                    Điện thoại: 0393 858619 (108)
                                    Email: 
haindeco.ducptchc@gmail.com
4. Phòng Kế hoạch KT:          
                               - Trưởng phòng : Trần Hậu Hải
                                     Điện thoại: 02393 858619 (108)
                                     Email: 
haindeco.haikh@gmail.com
                               - Phó trưởng phòng : Nguyễn Văn Kiểm
                                      Điện thoại: 02393 858619 (108)
                                      Email: 
haindeco.kiemkh@gmail.com
5. Phòng Kế toán TV:
                               - Trưởng phòng: Lê Thị Kim Hoa
                                      Điện thoại: 02393 858619 (106)
                                      Email: 
haindeco.hoaktt@gmail.com
                               - Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Cảnh
                                       Điện thoại: 02393 858619 (106)
                                       Email: 
haindeco.canhtv@gmail.com
6. Chi nhánh cty tại Thành phố Hồ Chí Minh:
                               - Giám đốc chi nhánh: Võ Anh Tuấn
                                        Điện thoại: 028. 38429081
                                        Email: 
tuan@haindecosaigon.com
7. Chi nhánh cty tại Thành phố Hà Nội:
                               - Giám đốc chi nhánh: Lê Thị Thanh
                                        Điện thoại: 024 66842828
                                        Email: info@haindeco.org

 

. . . . .