CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY
Hướng dẫn


Số/Kí hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu File
02/2024/TT-BLĐTBXH 23/02/2024 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
112/2021/NĐ-CP 10/12/2021 Chính Phủ Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
21/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Thông tu Quy định chi tiết một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
12/2022/NĐ-CP 17/01/2022 Chính Phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
69/2020/QH14 13/11/2020 Quốc Hội Luật người lao dộng Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng Sô 69
22/2013/TT-BLĐTBXH 15/10/2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QUY ĐỊNH MẪU VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP ĐỒNG ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI