CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH

HATINH INDUSTRIAL DEVELOPMENT - CONSTRUCTION TRADING JOINT STOCK COMPANY

09-12-2019 - 09:00

Công đoàn Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh: vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Xác định chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động là mục tiêu việc làm quan trọng, thiết thực đối với đoàn viên, CĐN Công Thương chỉ đạo tất cả các công đoàn cơ sở quan tâm triển khai, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó điển hình Công đoàn Công ty CP Phát triển công nghiệp xây lắp và thương mại Hà Tĩnh đã có nhiều hoạt động nổi bật, hiệu quả thiết thực đối với người lao động.

 

Theo congdoanhatinh.org.vn

. . . . .